Li h. S S o> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 6 1S\ ixo. )%\- ■oning bureau P.Schotanus, Soest Voorzitter Ver.van Ned.Ge meenten. Verif icatiebure: s-Gravenhage Gem.Secretaris. 0.Langelaar en 0 .--oningbeiden te Soest. ueai.secx-etaris 17 Mei'29 u KORTE INHOUD. vraagt aan den Burgemeester eene schade vergoeding van f 5>- 'egens beschadi^inr van een reclamebord door de Politie. stelt voor den R ad ter vaststelling an te bieden een besluit tot wijziging der begrooting I929 inzake crediet rioleerinsl Hieuveweg. zendt declaratie ad f 95>~ voor het con-1 troleeren jaarrekening T'77 V/oningbo v Ver. "Patrimonium alsmede declar tie ad f 13G,- jaarrekeningen 1927/28 Bo - vereeniging "Goed 'Zonen' adviseert tot betaling van f 7,50 aan Mej .G.I'.Koons tijdelijk typiste voor ver richt overwerk. Voorts adviseert de Secn taris aan het Hoofd der afdeeling Pinan- ciën wegens aan de Gemeente in de maand M art bewezen diensten n.1. vervanging van het vertrokken hoofd der Afdeeling eene vergoeding toe te kennen van f IOC, Overgegaan wordt tot het houden van een openbare aanbesteding voor het bou :en vai 4 noodwoningen en 2 vrijstaande privaten op een terrein aan den Z/iekslooter ;eg. Ingeleverd zijn 5 gesloten biljetten t. J.van de Hoed TJ.Camper en Th.v.d.Hoeven 49OO,- R.ÏTi jborg J.Mets J.kareisen en J.Rademaker B.E.Vlug 5080,— 5150,-- 5179»- 4745," komen als vertegenwoordiger van het be tt, der Sngendaalschool in de vergadering te» einde overleg te plegen inzake den bou' van eene bijzondere U.L.O. school deelt mede dat notaris Dammers alhier hem de aandacht heeft gevestigd op de t?j bouwterreinen aan de Middel ,'ijkstraat Sectie H. no. 3139 en 3140 :elke ter reinen bij de op heden gehouden publie^ verkooping niet zijn verkocht en innnT- uit de hand te koop zijn. i Ui 3 C Dagteekening volgnummer. iZZ.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 337