V BESLISSING esloten wordt afwijzend op het verzoek e beschikken "angezien het reclame- ord werd geplaatst vóórdat hem de be- chikking op het verzoek tot plaatsing eend was, alzoo werd een wederrechte- iig gepleegd. Lijke ha.nle Lt besloten. 5eide declaraties worden goedgekeurd. Overeenkomstig beide adviezen wordt jesloten. Directeur van 0..7, adviseert na ge louden onderzoek het werk te gunnen aan ten laagsten inschrijver B.E.Vlug ,Beetz- JjLaan 15a alhier voor de door hem inge schreven som van f 474-5»--» srereenkomstig het advies wordt besloten. besprekingen, welke zijn gevoerd zijn •stgelegd in een afzonderlijk geschrift, Pjetvelk is gevoegd bij het desbetreffend ïE';sier aanvraag U.L.O. school. 1' - ien Directeur van O.,/, wordt monde- ■1J3g in d e vergadering opgedragen een n--2rz°ek^ in te stellen naar de belangen Fl-ie de Gemeente zou kunnen hebben bij 1 - m eigendom bezitten van den grond. i i^yv/ i> ^Af fii ^4 1° Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 338