BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Gemeentebestuur Rhenen. Directeur 0,7. Ver. Volksonder wijs. Soesterberg. Voorzitter lied. Centrale voor praktische werkverruiming en hulpverleening te Arnhem. 25 1ei29 No. 340. 18 Mei ÏTo. 24/l6. 9 14. Hei'29 stelt voor den Directeur van 0. voor iet verplaatsen van het woonwagenkamp eer c-ediet te verleenen tot ten hoogdte f yOO,--, zijnde de helft van het op de oorspronkelijk hegrooting 1929 voorkomende bedrag ter "bestrijding der kosten voor overplaatsing van het kamp. verzoekt te willen overwegen of er aan leiding besta.at Ged.Staten een gelijk schrijven te richten als door den Raad dier gemeente is gezonden verzoekende de houding van Ged.Staten kenbaar te ma ken inzake verbinding Amsterdam met 1 Bovenrijn. zendt rapport en kostenberekening van de algeheele straatverlichting in het Voose- veld. De Directeur acht een credietverleenin van f 353voldoende. 18 Mei'29 verzoekt den Raad over te-gaan tot ver harding van den Verl.Schoolweg in verband met de in aanbouw zijnde school loet voorlezing van het door den heer Lub, hoofd der o.l. school te Soesterberg ontvangen schrijven dd. 1 Juni 1929 0E1~ trent het verzoek van B. en 7. tot het willen geven van een specificatie van het voor schoolreisjes besteede bedrag ad f 15,-. De Voorzitter vindt het schrijven afkeu- ringswaardig en stelt voor het Hoofd der school daarop te wijzen. vraagt toestemming tot het houden eener collecte Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 339