4 3" BESLISSING. AANMERKINGEN. [Hij crediet ad f 7^0»- wordt mondeling de vergadering aan den Directeur 0.7. strekt. zal daarvoor gereed kunnen maken een randstrook van het terrein het sl' art an een pomp alsmede het bouwen van. een oaardenstal en een 7.C. esloten wordt het gemeentebestuur te srichten dat de Raad dezer Gemeente 00 „rond van andere motieven dan in het schrijven van den Gemeenteraad van iRhenen is vermeld min of meer heeft ge- ,/ezen op de omstandigheid dat van de jijde van Ged.Staten krachtige medev/er- cing verwacht wordt bij de totstandkomin i de verbinding \msterdam - Bovenrijn. i ingezien door den voormaligen eigenaar 'Jhr. Roëll namens diens echtgenoote voor straatverlichting een bedrag van 00,- ter beschikking van de gemeente ft gesteld, welk bedrag echter voor doel nog niet geheel is besteed, it besloten de straatverlichting uit breiden en den Directeur se jdit (wor ere n ;en diet te verleenen tot een bedrag van 53,-. Hiermede kan tevens beantwoord den het verzoek van .7.van Genderen 1 Rebr. 1929. esloten wordt den Raad mededeeling te oen van het re.eds te dezer zake genomen besluit van 2-3 Mei 1929» (wan B. en 7.) 7oi t besloten. iecte zal niet worden gestuit. 1/ Jj HIJ. S3//3 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. lil li c 1 j v/or /ris*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 340