bx L iyi. s c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IJ. OU >Vb. >yr R ..gelingscomniiss+e Ghr. Ta.tiona.al iendingsfeest Oestgeest Gezondheids- commic sie Bv.arn. jle Voorzitter VerSoest Vooruit" Soest. Voofd GemTbu- ringsdienst. Soest. Directeur O. 30 I.:ai,29 3 Juni'29 Voorzitter v/d Brandraad L.KLerkx namens AA Ke rkkamp te Soest. 22 Lei'29 27 Kei '29 no.li6/l verzoekt de onderv/i jzers en de kinderen der scholen in de gelegenheid te stellen aan het zendingsfeest deel te nemen op Donderdag, 1 Juli a.s. Bericht geen bezw ar te hebben tegen concept verordening inzake oprichting eener Centrale Slachtplaats. stelt voor den R .ad te adviseeren tot vaststelling der in art.101 der L.0. v/et bedoelde vergoeding over het jaar 1924, en vel tot een bedrag van f 1? ,33 Per leerling, der bijz. scholen met uitzon dering van de Engendaalschool, en voor de Engendaalschool f 14,68 per leerling. vraagt de medewerking van het College teneinde te verkrijgen dat de verplichte zornerconcerten op verschillende punten in de Gemeente worden gegeven. zendt begrooting van .Te keuringsgele n na het inwerkingtreden van de in aankon, zijnde slachtplaats". rapporteert dat de oerceelen sectie .no 2055>2059 en 2060 tezamen vormen het complex 24 van het Grondbedrijf, n- 'en ooenbaren dienst kunnen worden overgehn adviseert tot vergoeding v .n f 15»" '::n f 2,75 resp.wegens door den coinmand; it van den Brandweer Soest geleden schade aan zijn kleeren en teruggaaf van kc- ten regens het verkrijgen van een rijbevijs. vraagt eenige onthe Tng van de verpik tingen hem opgelegd bij aanschrijving - 23 Kaart 1929 u S D CT> *0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. >0 OH.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 341