I L 1 7 y r/^'J BESLISSING. AANMERKINGEN. Besloten wordt de hoofden van de o.l. scholen van een en ander mededeeling te .oen en te machtigen het onderwijzend oneel en de kinderen die aan het iiingsfeest willen deelnemen d .artoe ryo 4- Juli de gelegenheid te geven. Het schrijven zal met de ontwerp-veror dening den Raad worden aangeboden. ,'oxdt besloten. .an den Directeur van 0.7. zal verzocht orden spoedig mede te deelen welke hos ten verbonden zijn aan het naken van een 1 atsing van de muzikanten. derinr kan zich met de be rrootin enigen. oten Tordt de Afd» Jinanciën op te gen deze overbrenging te bevorderen, eer ontwerp -besluit gereed te maken lc-uen wordt de schade en kosten te ■rgoeden. essloten wordt hierop niet in te gaan-, en adressant te berichten dat onverwijld ■tot uitvoering der aanschrijving zal oeten /orden overgegaan. Jv joL V lol. sJT 1} t8 /Ur; jr/ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f <V| tLuM*-j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 342