bïA. I. S a Oi/. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ./ethouder Koen- dsrs. De Voorzitter v.d.Broek. Beckeringhstr. 34. Soest. )Ho. I -v/Dorrestein 'olenbtrwat Soest Directeur 6 41. Amersfoort. >HV A.L.Couturier Soesterberg. U44. J.Tiss Soest 20 Vei'29 1 Junir29 24 Hei'29 22 "ei29 KORTE INHOUD. verzoekt den Secretaris voor het aanschaf, fen van het benoodigèe papier ter secre tarie en eventueel andere diensten in 'en vervolge een inschrijving te houden De vergadering ondersteunt dit verzoek stelt voor den Raad ter vaststelling an te Lieden een entwerp-besluit tot avijzigir der gem.begrooting 1928 in verhand met 4e gewijzigd vastgestelde gem.rekening ov - 1924 en d arbij ter toelichting te voegen! de voordracht zooals deze hiernevens in ontwerp is gevoegd. vraagt vergunning ingevolge de Vinder d voor het maken van een opslagplaats van benzine en petroleum op het perceel ges,. Soest, Sectie G. no.31-44. alsvoor bewaarplaats petroleum perceel Sectie T. 3^88. biedt ter behandeling an een 2-tal ver zoeken c 1 Wuï/vëfgunning vergezeld v 1 de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt le. ie afstand hep ld in bet ontheffingsbesluit art.14 der Bouwveror lening li. 16 April j.1. te vijzigen v i 6.50 Mr.in 6.25 IE" 2e. de keldermuren te mogen bemantelen me1 een halfsteens muur van 1 ondklinkers in sterke specie vr -agt uitstel van den termijn binnen /elke de muurdikte der gebouwde werkplaats aan zijn perceel in overeenstemming moet 7orden gebracht met de verleende bouwver gunning. verzoekt de leegst ande noodwoning in de Bosstraat te zijner beschikking te stelr len e lecre nstig ir oiloen, i Ui t z 1 rdt besl ereemoon D vergunn 1 n gevo 1- 'ten 1 En. un Gilet op h 174/14 Ktstel te v lo.en w B-or geen B i rj oning ■Dl ex aa adress pr van d ning tha <y 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 343