r v Jx z Sy-i> •an schaf-I secre- in 1 en n De k .ng in met de tg over voegen ms in hem 1 ge cee. .1 vei sld va rveroi ;en v -,eien trs ir :rkp laati tg moet j jouvver- te BESLISSING. 3e Secretaris zal deze ".angelegeniieid rustig in overweging nemen en daaraan voldoen, indien de "belangen van den dienst zich daartegen niet verzetten. lordt "besloten. r G e en aanvrage zal geh ndeld verden» i 11 em vergunningen vorder ïfc. -tig de besli i vn verleend overeen- hiernevens als bij- ovoegd /onder de nrs.l/70 en k het advies van den Directeur van 3 Juni 1929 no. 174/15 wordt "be- beschik- Splet op het advies van den Directeur C. I74/14 dd» 3c Mei '29 wordt "besloten Bpwstel te verleenen tot 1 Januari 1930» loden wordt de leegstaande noodwoning- zijner beschikking te stellen en daar- or geen huur te innen, aangezien deze lod oning wordt afgebroken zoodra het IpPlex aan den /ieksl. weg gereed is. ■rn adressant wordt vervracht dat hij de r van de reeds in gebruik zijnde nood pning thans regelmatig zal voldoen. j 3 /Z*: 3 1L, i j j i 11 S VS o /n Ijl 0 mof i tv /d 4*. •J,ph7n nV p V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I i ff\*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 344