'H- 6 S e "o O W tl H ti HÏÏ- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3t .Yin'centius- Vereeniging. Conferentie F_.rQ.ch.ie Soestdij '7 thoud r Onder 'ij Ge:.Secretaris De Voorzitter De Voorzitter 4 Juni'29 1 houwer, Yieuwstr .at alhier aan de confe-| rentie uit de gemeentekas een bedrag van f 6,- per week "beschikt ar te stellen. deelt mede op 3 dezer een onderhoud te hebben gehad met het R.K, Schooltest, r te Soesterberg en den architect over "en bouw van een schoollokaal .Deze confer tie had ol ats met het oogmerk om de ge raamde bouwkosten welke door den des kundige van het schoolbestuur zijn ge raamd te doen herzien, aangezien deze ncar het oordeel van den directeur C. te *hoog zijn opgenomen. Het schoolbestuur! acht het echter bezwarend aan liet v te voldoen en is 'van oordeel dat de uit komst van de te houden aanbesteding pr I cies zal 'weergeven welke kosten et denl bouw zijn gemoeid .Bovendien is het scliool bestuur bereid de gunning van het werk geheel te regelen in overleg met B. en De .wethouder adviseert het schoolbestuur! te machtigen tot openbare aanbesteding over te gaan. adviseert tot betaling van 2 x f 25»- aan den heer Varenbrink alhier voor ver richt typwerk op de secretarie gedurende het tijdvak van 17 hei - 1 Juni 1929» doet het voorstel aan de CoBunissie n I zicht op het lager onderwijs in deze gerei te advies te vragen omtrent de volgen 'e- punten: le.evenals op andere plaatsen inpT ha7 Zaterdag de scholen vrij te geven op Woensdag- en Zaterdagmiddag; 2e.het leerjaar te bepalen van September tot September; stelt voor den Directeur van het Gasbedrj te Zeist uit te noodigen tot een be: -re-'-Ji van de kosten w/elke verbonden zijn uitbreidingen der gasleiding te Soester berg. u 3 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 345