BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Alsvoor Ged.Staten. Utrecht. Gemeentebestuur De Bilt. W.H.F.Busch. raadslid. 4 Juni'29 3e Afd. I358/IIO9. 5 -Junir29 KORTE INHOUD. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te "bieden een besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 1928 en de be grooting van het grondbedrijf 1928 ver. band houdende met de verrekening van dei grondverkoop aan M.H.J". Ormeling en J, Middelburg (raadsbesl.25 Nov.en 9 Dec, 1920) no.17-3-391). alsvoor tot wijziging der begrooting 1928, verband houdende met de magazijn- administratie Afd. Openb.Werken, en het raadsbesluit tot wijziging der gem.hegri ting 1928 dd. 11 Februari 1929 4e afd, no.1-2-190- onthouden goedkeuring aan het raadsbe sluit van 29 Mei 1929 4e Afd.no.l/206 no.5133 tot wijziging der genubegrootinj 1928 inzake wijziging inbrengsom en gronden in het grondbedrijf. Wordt bes Wordt bes zendt uitnoodiging tot bijwoning van efi voordracht met lichtbeelden te houden door den heer W.L. van Andeltandarts te Amsterdam over school tand verzorging) en wel op 17 Juni a.3. in het Raadhuis te Zeist. Tevens verzoekt het gemeente bestuur raadsleden e.a. uit te noodig® stelt eenige vragen inzake de aanvrage van het bestuur der ^ngendaalschool cffl medewerking tot stichting van een U.v school. Hij stelt deze vragen bij wijzj van interpellatie te houden in de eerst volgende raadsvergadering. Besloten dat B. en motieven het voors ter goedk te teeken moeten va nomen sta dactie va alsmede d tegenover aan een e uit de he Bliek b Besloten 1 te geven» Besloten 1 Raad verwi ®tig het Onderwijs Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 351