J? BESLISSING. beide wethouders kunnen zich welis- Iwaar indenken dat de voorzitter in ver band met zijn verantwoordelijkheid den IRaad dit voorstel wenscht te doen,doch Lij meenen in deze echter niet de mede werking te kunnen verleenen, in verband met de financieele toestand der Gemeente Lij geven den Voorzitter in overweging voorloopig deze zaak te laten rusten j en mocht later blijken dat he'o nemen van de voorgestelde maatregelen onver- jmijdelijk zxjn is, kan op deze zaak na der worden teruggekomen. De Voorzitter vereenigt zich hiermede. ïordt besloten. 'Besloten wordt viseeren. den Raad gunstig te ad- |Besloten wordt de kosten voor rekening van de Gemeente te nemen. IBesloten wordt te berichten dat van ge meentewege 2/3 der kosten zal worden bijgedragen wanneer de Diaconie der 3.H. Gemeente en adressant gezamenlijk 1/3 zullen dragen. Be ontwerp-verordening zooals die ter tafel wordt gebracht reg.no.510/2 wordt goedgekeurd en zal den Raad worden aan geboden wanneer deze is aangevuld met de bepaling dat de jpeehfcgs- keurloonen voor huisslachtingen met 2^% worden ver hoogd Besloten wordt den Raad voor te stellen de medewerking te verleenen. t fz/. HO. V Jv u fAy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 354