u r U: Un 6 1)1) U: '5- s "o fa. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Soester N.'V.Eerste Elec. Drukkerij Soest. Ver.Zomers Buiten. Amsterdam. WA.LC outuri er Soest. The Texas Comp. s-Gravenhage. 3 Juni*29 24 Mei'29 vraagt medewerking tot 'beschikbaarstelling van alle openbare kennisgevingen, uitgaan- de van het College. verzoekt verbetering van de Beaufortlaan, J.Timmer. Beukenlaan 3^* Soest. Directeur O.W. 6 Juni*29 Doss.60/5 P.Schotanus. Soest* Lassing en Lucas te Amsterdam. 4 Juni*29 22 Mei'29 vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een bakkerij in het perceel Batenburglaan 15 vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats voor 2000 Liter ben zine met aftappomp in het perceel Birk- straat 3* vraagt vergunning tot het leggen van een rioleering in de greppel voor zijn per ceel Sectie G, no. 2621 aan de Beuken laan. brengt rapport uit omtrent de inrichting van de rioleering aan te brengen in het in aanbouw zijnde slachthuis. vraagt uitstel van betaling van het in het Wegenfonds gestorte bedrag wegens art.8 Bouwverordening en wel tot 11 Juni 1929» vragen teruggaaf van door hem betaalde legesgelden voor de bouwvergunning dd. 5 Maart j.1. gevraagd voor 6 dubbele land huizen aan de Waldeck Pyrmontlaan. Besloten geven. Besloten Betering heeft,do kan word Met deze overeenki wet. Besloten ver eenkon Directeur van 4 Jut van f 0,2 Besloten van den I Slachtpla leering t deeling d worden ve derwetver D CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 355