1" J- BESLISSING. [gesloten wordt aan het verzoek gevolg te geven. I Besloten wordt te berichten dat de ver betering van den weg de volle aandacht heeft,doordat momenteel nog niet daartoe kan worden overgegaan. [Met deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen der Hinder- wet. Idem. Besloten wordt de vergunning te verleenen ivereenkomstig de voorwaarden door den Directeur O.W, gesteld in zijn rapport van 4 Juni 1929» aangevuld met de bepalinjg van f 0,25 recognitie per jaar. Besloten wordt overeenkomstig het rapport van den Directeur O.W. de U.V. Centrale Slachtplaats voor te schrijven de rio- leering tot stand te brengen, onder mede deling dat deze voorschriften zullen worden verbonden aan de af te geven Hin derwetvergunning besloten wordt het gevraagde uitstel te werleenen. en het ontheffingsbesluit daar mede in overeenstemming te brengen. tangezien de leges verschuldigd is voor ie verleende vergunning en de verordening de heffing dezer leges geen teruggave toestaat wordt besloten afwijzend op verzoek te beschikken. P x. J t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i dvtX-v—i - X J V1 *J{ cLet^twvc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 356