by. l)JX, e 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4/j. u Directeur C.W. 1 Juni*29 no.174/16 KORTE INHOUD. rapporteert dat door Gebr. Swager alhier met den bouw yan een dubbel woonhuis op het perceel kad.alhier H.no.2144 afgeweken is van de dd. 5 Pebr.1929 verleende bouw- vergunning. e Bouwcommissie 7 Juni129 brengt no,176/1 envan: 176/2 1. advies uit op de beswaarschriften nyt, De -^randraad. De Voorzitter .17/iï Inspecteur van Politie. C.v.d.^rift tegen weigering van de ge vraagde ontheffing van art.14 der Bouw verordening noodig voor den bouw van een woning aan de Koninginnelaan Sectie H.no.l402ged. 2. A.v.d.Broek tegen weigering tot het verleenen van ontheffing der bepalingen der artt.9,13 en 14 der Bouwverordening noodig voor het vernieuwen van het te' staande huis op perceel kad. bekend alt in Sectie D. No.1437» De Commissie adviseert in beid gevallei alsnog de ontheffing te verleenen. dient het College van bericht naar aanlei ding van het ingekomen rapport van den Com mandant van de Brandweer betreffende den (toestand en het onderhoud van de brandhlus: Middelen. Mej.J.C.v.d.Broek. Onderwijzeres Soest. deelt mede dat de ^ed.Staten hebben berict in beginsel geen bezwaar te hebben tegen aanschaffing van een nieuwe automobiel - brandspuit, doch dat zij wenschen dat de geraamde kosten ad f 500*- voor het nazien van daamanschapwagen worden bestreden uit de gewone middelen. 7 *>uni'29 dringt nogmaals aan op verbouwing van het no.112/4 Raadhuis en daardoor betere huisvesting van de Politie. behoeft blijkens geneeskundige verklaring alsnog 3 maanden ziekteverlof. Besloter Swager t advies i Besloter heide be doen var standpur dat op g slechts gegeven ileenen, is. De verga stan&pun en stelt ling bet het onde vast. Hiervan •Brandraa regelen port oms Besloten Staten g schrifte me ent e ai doorn de hrandspu hare off Het rapp van de C do>el ben. Het verl' (i) 3 G 03 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 357