/nIV1 jf Vu >n "bericht| i tegen ibiel - dat de t nazien den uit van het sting B E S L I S S I N G. alhier uis op afgeweken de bouw» hriften van de g der Bouw-| uw van an Sectie tot het epalingenl rordeningj het te» ekend alhil gevalleJ T aanlei- i den Com-I ide den jrandblusel Besloten wordt den bouwondernemers Gebr. Swager aan te schrijven overeenkomstig advies van den Directeur O.W. Besloten wordt den Raad ten aanzien van beide bezwaarschriften mededeeling te doen van het door B. en W. ingenomen standpunt en daarbij te doen uitkomen dat op grond van de bouwverordening slechts aan B. en W. de mogelijkheid is gegeven al of niet ontheffing te ver- leenen, en de Raad in deze niet bevoegd is. [De vergadering kan zich volkomen met het standpunt van den Braniraad vereenigen en stelt nogmaals de voorgestelde rege ling betreffende den gang van zaken bij het onderhoud der brandbluschmiddelen vaat. Hiervan mededeeling te doen aan den Brandraad met verzoek spoedig de maat regelen te nemen welke hij in het rap port omschrijft. [Besloten wordt aan den wensch van Ged* Staten gevolg te geven en den Brandraad schriftelijk te machtigen namens de Ge- jmeente aan de firma v.d.Ploeg te Apel doorn de levering van een automobiel- I Brandspuit op te dragen overeenkomstig hare offerte. Het rapport zal gesteld worden in handen [van de Commissie door B. en W. tot dit doel benoemd. klaring I Het verlof wordt verleend. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. v>"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 358