5 6 3 J? S 5\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 2.J.Bartels Soesterberg. Gascominissie Voorzitter Dir. Openbare fferken. KORTE INHOUD. vraagt vergoeding wegens kosten van het geven van huisonderv/ijs aan zijn ziek kind. biedt hare opmerkingen aan naar aanlei ding van de ontwerp-begrooting van het gasbedrijf voor I929. Beslote kosten door ai Bij de de kwit blijkt verzoel geworde De verg kingen sluit d komstig bieden. doet het voorstel den Directeur van Openbare ff/erken op te dragen een onder zoek in te stellen naar de benzine welke bij de gehouden inschrijving aangeboden is doors le. Auto Centrale 2e. van den Broek. 3e. Jhr. van de Brandeler. biedt aan een ontwerp-verordening rege lende vergoeding vüo r afstand van gronden bij uitvoering van het uitbreidingsplan. Wordt t Het adv plan za V G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 35