4 fa verzoe- van de t een in- in prin- a.n een BESLISSING. De vergunningen worden verleend overeen komstig het besluit hiernevens als bij lage gevoegd onder de nrs. 1/74, 1/75 en 2/32. ïordt besloten. wV'* kv>. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V AM cLuXvwi AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 360