BESLISSING. van het n ziek aanlei- van het van n onder- ine welke ngeboden ng rege- n gronden ingsplan. Besloten wordt vanaf 1 Jan.1928 1/3 in de kosten bij te dragen. Over 1928 zal daar door alsnog f 20t- worden uitgekeerd. Bij de uitbetaling zal verlangd worden de kwitanties over te leggen waaruit blijkt dat inderdaad f5»" Per maand dooi verzoeker aan huisonderwijs is betaald geworden. De vergadering kan zich met de opmer kingen der Commissie vereenigen en be sluit de ontwerp-begrooting dienovereen komstig te wijzigen en den Raad aan te bieden. Wordt besloten. Het advies der Commissie Uitbreidings plan zal worden ingewonnen. 3*4 H' %J\l' iv4. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \H\.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 36