3 ój; UiP. 6 (P BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. lied. Staten Utrecht. (ied.Staten Utrecht. P.J. v.d.heuvel. Beukenlaan 21a Soest. luj o. >gi. Verificateur Ver.v.Hed.Ge- i meenten. Afd.Financiën. Dir. Arnhems che «faterleiding Mij. 11 Juni'29 1348/1150. 3e Afd. 1 Juni'29 3e Afd. 1368/1148 6 Juni»29 geven in overweging de uitgaven wegens aanschaffing van leermiddelen Bijz.scho len te dekken uit de gewone middelen. handhaven hunne meening dat de kosten wegens aanschaffing van brandkranen dienen gedekt te worden uit de gewone middelen der gemeente. vraagt vergunning gedurende de zomer maanden in den tuin zijner woning bier en limonade te mogen verkoopen. zendt proces-verbaal van kasopneming van den gem.ontvanger per 17 Juni 1929' rapporteert dat wegens aanstelling van werklieden met ingang van 1 Jan.j.1. vasten dienst der gemeente van 1 Jan. t/m 6 April 1929 te» onrechte een bedril aan rentezegels is geplakt groot f en adviseert den Raad van Arbeid te vra*f gen het bedrag te restitueeren. komt op uitnoodiging in de vergadering' I Met den Directeur worden de volgende onf derwerpen besproken. Ie.het plaatsen van tusschenmeters in' leidingen naar de woningen van hooi van scholen. ge.de dikwijls voorkomende slechte "r j der waterleiding op hoog gelegen Pu I ten in de gemeente. J 3e.de vraag of uit art.14 der overeen' D C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 371