L Ji Ö771.4 BESLISSING. Besloten wordt aan Ged.Staten mede te [deelen dat het bedrag, dat met deze Ter- schillende uitgaven zal zijn gemoeid on geveer eene som beloopt van f 3832,90» en dat bij de opmaking der begrooting [geen rekening is gehouden dat deze uit' saven uit den gewonen dienst zullen moe- 1 worden bestreden; daarbij het ver soek te doen voor het jaar 1929 alsnog d te keuren, dat de uitgaven worden aestreden uit den kapitaaldienst, met de [bedoeling het volgend jaar rekening te [houden met den wensch van Ged.Staten. esloten wordt het college mede te dee- en, dat in normale gevallen de kosten wegens het plaatsen van brandkranen ge dekt worden uit de gewone middelen, doch dat het gevraagde crediet verband houdt met een uitbreiding van de waterleiding en als een bijzonder geval moet beschouw^, worden. Bovendien zal er op worden gewe zen, dat de begrooting 1929 met deze uitf gaven in den gewonen dienst geen reke ning is gehouden en het bezwaarlijk is, dekking voor deze uitgaven te vinden, Tegen de vergunning bestaat geen bezwaar zoodat hem ontheffing wordt verleend van het verbod, bedoeld bij art.59 der Alg. Politieverordening, een en ander over eenkomstig het advies van den Inspecteur van Politie. Notificatie. Zal aan Ged.Staten worden toegezonden. brdt besloten. Pe directeur zal deze vraagpunten, waar- Êm notitie heeft genomen in behan deling nemen en daarop nader van bericht trienen. Omtrent den uitleg van art.20 ■er overeenkomst wordt besloten vanwege het college een schrijven aan de Directie Ite doen uitgaan. Vfit. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 372