T' a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Directie Arrihem- sche «aterl.Mij. 10 Juni'29 110.2O9/ 1414. Minister van Waterstaat. 7 *>uni'29 •niet valt te lezen, dat de Maatschap, pij ingaande 1 Januari 1929 zoowel aan de gemeente als aan gebouwen van bijz, onderwijs kosteloos water verstrekt,en niet zooals blijkbaar gedacht is in gaande 1 Juli 1929* 4e.of het juist is dat de overeenkomst alleen geldt voor het deel gem.Soest met uitzondering van Soesterberg, een en ander aangegeven op de bij het con tract gevoegde teekening (art.20 over- eenkomst) 5e.welken uitleg de Mij. meent te moeten geven aan art»9» 2e lid der overeenkom waaromtrent inmiddels een brief aan de Mij. is gericht. 6e.of de Mij. in afwijking van haar schrij ven van 6 Mei 1929 overeenkomstig art.j 9, le lid der overeenkomst (welke voor Soesterberg voor uitbreidingen van lei dingen van toepassing is verklaard)het waterverbruik van de perceelen, die tij wijze van noodmaatregel zijn aangeslo ten aan de hoofdbuis van den Kampweg, alsnog kan besluiten dit in mindering te brengen van de garantie ten behoeve van de uitbreiding in den Verl.Postweg wanneer die noodmaatregel wordt opgehe ven. 7e.of het mogelijk zal zijn in den vervol ge de meters te plaatsen binnen de wo ningen. bericht naar aanleiding van het adres var S.v.d.Kuilen, Koudhoornweg 2 alhier, in houdende het bezwaar tegen gemaakte aan sluiting op het door hem bekostigde bui zennet der waterleiding, dat deze aanslui ting ten behoeve van het in aanbouw zijnde pompstation per abuis is gemaakt, en dat die fout direct is hersteld. bericht op schrijven van 16 Mei 1929» Afd.no*367 inzake verlenging brandkraan> weg Amersfoort - Utrecht, dat de water- leiding in den Rijksweg aanwezig is krach tens vergunning aan de Utrechtsche Watert Mij. Aan die vergunning kan geen recht ontleend worden tot terugvordering van kosten wegens wijziging van de aanwezige werken tengevolge van uitvoering van rij werken <y E 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 373