BESLISSING. lesloten wordt den Raad te adviseeren lan adressant hiervan mededeeling te loen. Ie Directeur van de waterl.Mij, daarover londeling gehotgdjjerkent de juistheid Km het standpunt) den Minister doch blijft er bij dat de kosten door de Ge rente aoeten worden gedragen om reden lat de brandkranen zijn geplaatst door en m behoeve van de Gemeente esloten wordt in deze zaak te berusten» C\ h s\ sbj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 374