!t r V hj- LjL, h<\ <5\ £jf. E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E a c Aanduiding van den afzender. R.K. Meisjessehoo St.Pstrus en Pau- lus. Soest. L zendt afrekening van de verbouwing der R.K. Meisjesschool tot een bedrag van f 22.873,60 H.C.M. van Beers Huis ter Heide. 8 Juni'29 bericht in zijn kwaliteit als architect over den verbouw der R.K. school te Soes- terberg,geen aanleiding te kunnen vinden de begrooting te herzien Afd.Financiën. adviseert aan de Gezondheidscommissie te Baarn het verzoek te doen naast de begroo ting van 1930 overeenkomstig art.40 van het K.B. van 19 Febr.1920 Stbl.83 een toe lichting te willen geven. Keuringsdienst zendt verslag over 1928. b D. ju I voor Waren. Utrecht. Voorzitter Voorzitter Ned.Bond van Gem. ambtenaren Afd.Utrecht. deelt mede dat hij aan den Brandraad machtiging heeft gegeven over te gaan tot aankoop van 700 Meter nieuwe brand slang bij de fa. Bikkers te R'dam tegen f 1,40 per Meter. stelt voor te besluiten aan T.Beuzel, als concierge-bode over het jaar 1929 toe te kennen een jaarwedde van f 19OO,- benevens vrij wonen vrij vuur en licht en mitsdien de pensioensgrondslag te handhaven op f 234-?» bericht dat t ar gelegenheid van de jaarver gadering van den Bond een bezoek wordt gebracht aan deze gemeente en het Vlieg kamp, en het daarom op hoogen prijs zal worden gesteld indien het College bereid zou kunnen worden gevonden het Hoofdbest® I van den Bond en zijn leden op dien dag te ontvangen. V CP "0 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 375