'7 'S/ 713 BESLISSING. Besloten wordt aan den Directeur te "be richten t dat B. en W. bereid zijn tot verkoop over te gaan tot een bedrag van f 22?»— indien de gaskachel van dezen verkoop blijft uitgesloten. Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd, en zal den Raad worden aangeboden. Besloten wordt te berichten dat de Ge meente bereid is $2 cent per inwoner tij te dragen, onder voorwaarde dat omtrent de opname van afbeeldingen der Gemeente overleg zal worden gepleegd met het Gemeentebestuur. Notificatie. Besloten wordt den Raad voor te stellen f 3°»- subsidie te verleenen Met deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen der Hinder wet. Wordt besloten. besloten wordt het Comité te vragen hoe aet komt dat aan de gemeente het ver zoek wordt gedaan om bij te dragen in de posten der actie, terwijl nimmer een |eP2oek binnen kwam om aan de actie deel nemen. V M v4r IA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1 fluf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 378