1 V 1 i I IH. ]iLr "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IA). IX. AT. Voorzitter Voorzitter Wethouder van Onderwijs. H.Pot. Spaarnelaan 20. Haarlem. 14 Juni»29 Dir. Openb.Werken^14 Juni*29 no.131/11 Bestuur Een School. 8 Juni*29 m/i Bijbel. Soest. Voorzitter. vraagt als gemachtigde van E.C.V/esthof tijdelijk verblijvende in Ned.Indië, uit stel der beslissing op de koopvoorwaard en van een perceel gemeentegrond. zendt kostprijsberekening van de in werk verschaffing 1928-1929 en daarna vervaar digde rioolbuizen, met voorstel deze over te brengen naar magazijn. vraagt alsnog machtiging tot uitvoering van eenige werken verband houdende met den bouw van een schoollokaal aan de Bijz. School Hees tot een bedrag groot f 320»" stelt voor te besluiten tot beschikbaar stelling van de hierna te noemen bedragen aan de nader vermelde schoolbesturen: a.R.K.Jongensschool f 105, b.R.K.U.L.0.School f 27,50. brengt in behandeling de door den Direc teur van Openbare .Verken ingezonden de- claratiën zijner voorschotten over 1928. stelt voor de Ged.Staten in antwoord op bun schrijven van 14 Mei *29 3e Afd.no, IO77/ 916 betreffende kasgeldleening te berichten dat het college bereid is in ien Raad voor te stellen het raadsbesluit id. 29 April *29 Ho. 604 te wijzigen wat aangaat den datum van aflossing der lee ning doch niet te kunnen voldoen aan tiet verzoek om in het raadsbesluit de geld- schieter(ster) te vermelden. stelt voor te besluiten dat de schoonmaak ster der o.l» school Soesterberg wegens in gebruikneming van een derde lokaal een ver-| loogde vergoeding voor het schoonmaken der school zql genieten tot een bedrag uitma kende 1/3 deel van het genoten bedrag,in- ijaande op den dag van ingebruikneming van liet derde lokaal. 3 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 379