Direc- 3ia de- p 1928. ird op Afd.no, .ng te L is in ibesluit jen wat sr lee- 1 aan de geld to onmaak- regens in- een ver laken der uitma- :rag,in- ïing van sthof ie, uit- rwaarden in werk- vervaar- eze over oering nde met de Bij2' f 320,-. BESLISSING. ïssloten wordt de declaratiën goed te ieuren. Tevens wordt besloten het abonnement op het tijdschrift "Bouwbedrijf" op naam der gemeente af te sluiten. fordt besloten. De ontwerp-brief wordt goedgekeurd. fordt besloten. Besloten wordt het gevraagde uitstel te ve?leenen. 'ordt goedgekeurd. floten wordt het schoolbestuur tot deze gaven ad f 320,- te machtigen. ikbaar- bedragen Jirdt besloten, ren! j/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cLtfUvwi. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 380