1 rv 7 1 7 '"J- S S hX- Hl. HH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter De Voorzitter Ged. Staten. Utrecht G.Langelaar e.a. Soest» Oudercommissie Soesterberg» De Voorzitter 21 Mei»29 2e afd» co.1133/ 695. Gem.ontvanger Directeur o.Üir. KORTE INHOUD. brengt in behandeling eenige verzoeken om bouwvergunning stelt voor aan het Bestuur "Een School m/d Bijbel te Soest" uit de gemeentekas een bedrag ad f beschikbaar te stellen voor aankoop van meubelen enz. ten behoeve der ühr. School aan de öchool| straat. zenden ter kennisneming een afdruk van h| door het college aan den Min.van Water staat uitgebrachte rapport omtrent schee| vaartverbinding Amsterdam - Rijn. doen het verzoek aan den Raad om het ter-I rein gelegen aan de Birkstraat -ü'erdinani Huycklaan en Renr.Blaekweg in te richten^ tot plantsoen. doet aan den Raad het verzoek over te gaan tot benoeming van een beroepsschool-| arts. stelt de vraag of de kosten van onderzoeil van benzine ad f 40,- betaald kunnen wor-l den aan het proefstation voor bouwmateri-l alen enz. te Amsterdam. zendt staat van oninbare posten, behooreij de tot de rekening 1928. rapporteert inzake ingekomen klacht G.J.Smit, v.Weedestraat 35 alhier betrj fende plaatsing van een schutting voor perceel. besloten v stellen vs <y D C CD O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 397