Y'. ./P/3YX. BESLISSING. fie verzoeken worden ingewilligd overeen komstig de besluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt onder de nrs. 1/85,2/35*2/29 en 1/84-, alsmede nr.17/13 )e beslissing op het verzoek van L.Swanen burg te Soesterberg no.l/73) wordt ver jaagd in verband met een nog in te stelleja (onderzoek. Bordt besloten. (Tan het rapport is kennisgenomen Jesloten wordt het adres in handen te btellen van den Directeur O.W. om advies, Iet adres wordt in handen gegeven aan len ','ethouder van Onderwijs, om bericht. esloten wordt de kosten te voldoen en de tukken te deponeeren. esloten wordt den staat dienovereenkom stig den Raad ter vaststelling aan te ieden. ,esloten wordt deze zaak aan te houden, n te trachten bemiddelend op te treden. AANMERKINGEN. IulduJULt. -üv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J V cJ/düuJi~^r «7sr.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 398