BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter E.J. ten Raa Soest Voorzitter P.Swager Soest Gem.Ontvanger Kr .Er,A.Beunke Advocaat en Pro cureur te Zeist. Jan.129 10 Dec.28 22 Pee.'28 KORTE INHOUD. stelt voor vast te stellen het ontwerp besluit tot wijziging van het besluit van 28 Pee.'28 3e afd. no.2Ó-l-37 in zake ontheffingen schoolgeld en tevens de besluiten aan B.C.van Tienen restitu tie schoolgeld te verleenen af f 7,40. vraagt namens de afdeeling Soest va.n de Vereeniging ter bevordering van bijen teelt in Nederland gedurende een zestal avonden een verlicht en verwarmd school lokaal te willen afstaan in de school in de Kerkebuurt. stelt in verband met een ontvangen rap port van den Inspecteur van Politie voor het besluit van 12 Ja.n.1926, 2e Afd.no. 9-1-41 inzake toekenning eener vergoeding! van f 2,50 voor eventueele fouilleering van vrouwen in te trekken en te besluiten geen vergoeding meer te geven. vraagt hemg'g^rgunning te willen verleenen tot het met automobiel berijden van de Torenstraat in beide richtingen. vra.agt machtiging het incasseeren der verschuldigde rechten voor het ophalen van asch- en vuilnis evenals vorig jaar te mogen opdragen aan P.Kuiper alhier, tegen een belooning van yfo van het inge vorderde bedrag. geeft rechtskundig advies inzake niet- nakoming der koop-overeenkomst, aangegaan door den Directeur der N.V. Bouw- en Ex ploitatie Mij. "Nooit Gedacht en toch Verkregen" alhiergesloten in verband met den aankoop van gemeente gronden geleger in het Complex Julianaplein. ,/ordt Beslot* school: 'tegen avond. Overeer. zitter mede te kamp er Beslote het bep heffing het in Torenst van den 23-1-14 ting va heffing genoemd getrede: De mach" Besloter de N.V. koopover gebreke iiet pass koopsom Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 3