4. 2* V xswijzi. rapport een 1 1 Janu-I si jn Direc- >s in loon, en verga- in den een tij- itarie, sn ten de tele- BESLISSING. besloten wordt het verhoogde loon aan den arbeiders uit te keeren. Besloten wordt A.Vos met ingang van 1 Juli a.s. aan te stellen als vakman bij den dienst van Openbare Werken tegen een loon van f 3°»- bot f 36,- per week, vastgesteld bij de salarisregeling dd. 20 februari 1929* |ffa bespreking van het rapport wordt be sloten Mej.G.M.Koops thans werkzaam aan de Afd. Openbare Werken met ingang van 1 Juli a.s. te benoemen tot tijdelijk klerk typiste ter Secretarie, tegen een belooning van f 16,- per week Tevens (wordt besloten bij de begrooting I93O 1 den Raad voor te stellen Mej.Koops eene laste aanstelling te doen geven en het aaraan verbonden salaris overeenkomstig We salarisregeling uit te trekken op de [begroot ing. [De door den Secretaris voorgestelde maat |regelen worden voorloopig uitgesteld in fwachting van de verbouwingsplannen van Ihet Raadhuis. Ajjl^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 11J. AANMERKINGEN. C) O- b 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 400