rr tf1- ï*3- jrfc- e s "o r54. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur v/d Aarts diocesanen.R.K. Boeren en Tuin- dersbond. Arnhem. C. Woudenberg. Talmalaan 11b. Soest G.van Ee. Torenatraat 20 Soest# Ja cvHerwaarden The Texas Comp. s-Gravenhage, N.V. American Petroleum Comp. s-Gravenhage. R.v.Dorresteijn. Burg.Grothestr. 2. Soest. KORTE INHOUD. 22 Juni'29 verzoekt den Raad overeenkomstig art,251 lid 2 der Nijverheidsonderwijs te wiiieJ uitspreken dat de oprichting en instandj houding van een cursus der ambulante huishoudschool van den A.B.T.B. in deze gemeente noodig geoordeeld wordt. 26 Juni'29 10 Juni'29 8 Juni'29 28 Juni'29 verzoekt het door hem verschuldigde schoolgeld te mogen voldoen in terraijnei van f 2,- per maand. t doet het verzoek ten behoeve van zijn perceel aan de Torenstraat een inrit te maken vraagt machtiging tot het maken van ver' schillende aansluitingen op de waterlei' ding. esloten tellen v |om advies vraagt vergunning ingevolge de Hinderw tot oprichting van een ondergrondsche benzinebewaarplaats in perceel Birkstrai 3 kad. gem.Soest in sectie C.no.1^08. vraagt vergunning ingevolge de Hinierw tot uitbreiding van de bestaande onder grondsche benzinebewaarplaats in het perceel v.'feedestraat no. kad ge®< Soest in sectie H.no. 4872. vraagt vergunning ingevolge de Hinder»® tot het hebben van een petroleumbewaar- plaats in het perceel Burg.Grothestr.2 kad gem.Soest sectie A. no. 1575* Iet Besloten 1 e betale |drag door post Arme: Iting ad f punnen_ Ime: Besloten 1 zoodra ad: Eemeenteki Aan de ve: tie van f gebruikmak ieder jaa: De vergum zeggens ti Ivereenkoi teur O.W. te verleer De vergum ■tig het 1 eboekt 01 deze overeenkor wet. (J 3 C CT> '5*. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 403