/bn/. fa" <?3. 4 BESLISSING. tig art,21 te willeJ 1 instand! ilante in deze it. iigde termijneul esloten wordt het adres in handen te stellen van den Wethouder van Onderwijs bn advies. Besloten wordt adressant toe te staan jte betalen met f 2,50 Per niaand .Hot bi drag door hem verschuldigd kan post Armenzorg voldaanjjto~-drerTen de'stor ting ad f 2,52verantwoord innenjg^u?ééir*als bijdrage in de kosten- trmenzorg. an zijn (Besloten wordt aan het verzoek te voldoen inrit te|jzoodra adressant de kosten ad f 5»- in de (Gemeentekas zal hebben gestort, ian de vergunning wordt verbonden een rec)ogni- jtie van f 1,- per jaar te voldoen bij (gebruikmaking der vergunning en vervolgend Heler jaar op 2 Januari IjDe vergunning wordt geacht tot weder op- [(zeggens toe te zijn verleend. n van ver-p)vereenkomstig het advies van den Direc- waterleif jteur O.W. wordt besloten de machtiging jte verleenen. Hinderv/eijPe vergunning wordt verleend, overeenkom- ondsche listig het besluit hiernevens gevoegd en Birkstraafjgeboekt onder no.282. O.1508' Hinier«*ïet deze aanvrage zal gehandeld worden de onder-1 overeenkomstig &e bepalingen der Hinder- in het H*et. kad gent* Hinder*»! umb ewaar- thestr.2 75- Idem. cLexJL>~>^\ E uJoLuLi*** Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i' jy z j s j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 404