BESLISSING. fordt verleend onder de gebruikelijke voorwaarden. Besloten w.ordt hieromtrent advies in te winnen van den Directeur O.W» Besloten wordt de Maatschappij te be richten, dat hiermede accoord gegaan wordt. Aan de Bijzondere scholen gevestigd in het rayon Soest mede te deelen dat het waterverbruik der scholen vanaf 1 Januari 1929 overeenkomstig de concessie wordt vrijgegeven,zoodat reeds gedane betalingen door de Waterl.Mij.wel zullen worden terugbetaald. Met de opvatting van de Maatschappij wordt genoegen genomen. Besloten wordt het dossier ter inzage te geven van den Raad. Besloten wordt de Waterl.Mij. de decla ratie aan te bieden tot een bedrag van f 1990,-, en te verzoeken deze wel te willen voldoen. Het schrijven wordt gesteld in handen van den wethouder O.W. om advies. Zal den Raad worden aangeboden. He vergadering is van oordeel dat de oorspronkelijke zienswijze niet kan worden herzien. idem. Op voorstel van den Wethouder O.W. wordt Gesloten met belanghebbende in overleg te treden teneinde te komen tot een °evredigende oplosssing. De stukken zulle Sesteld worden in handen van den Wethoud °a advies. n er tuf vV 310. Itul Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. t W aJ cLcuLw-i Uj (j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 406