w 1 v- m n 11' W IV1- 777- a a J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter J.C.Mooij e.a, M.v.der Endt - Braat. Torenstr.9* Soest» Vereeniging Zomers Buiten» 5 Juni»29 24 Juni'29 N.V. de Noord- Brabantsche Koekfabrieken. Oosterhout. W.A.L.Couturier» Soest. 25 Juni*29 15 Mei'29 l. Couturier. Soesterberg. 15 Mei'29 Voorzitter vraagt de beslissing van de vergadering op het aan hem gericht schrijven van het raadslid Busch betreffende onderhandsche verpachting van het jachtrecht op de gem, eigendommen. verzoeken de naam Kerkpad te wijzigen in Kerkweg of laan. vraagt uitstel tot het aanvragen van een vergunning ingevolge de Hinderv/et voor het hebben van een bezinebewaarplaats in zijn perceel Kerkdwarsstraat - Perdinand Huycklaan. kan zich niet vereenigen met het raadsbe. sluit van 19 Juni 1929 No.511 inzake verj huur van grond, aangezien de huur som haar te hoog voorkomt verzoekt het saldo van het haar toekomen' bedrag, zijnde f 147,89, op hare giro rekening te storten, aangezien de arm lastige H.J.Monnée, Schoutenkampweg 27 wegens geleverde goederen tot voormeld bedrag geen gelden overmaakt en de gemeen, te garant is gebleven. verklaart afstand te doen van het hem bij besluit van 26 Maart 1925 verleend verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank andere dan sterken drank in de twee voorlocaliteiten van het perceel kad.gem< Soest sectie E.1426. Plaatselijk gemerkt Batenburglaan 15» vraagt verlof voor den verkoop van alcoho houdenden drank andere dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop i» de beide voorlocaliteiten in het percse gemerkt Batenburglaan 15» kad.gem.Soest sectie E. no. 1426. stelt voor den Raad ter vaststelling aa® te bieden het ontwerp-besluit tot het in schenking aanvaarden van strooken gr°n ter verbreeding van den Eigendomweg. <y 3 C Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 407