BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur °.W. idem. 1 Juli'29 !no.154/19. KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. idem. Wethouder 0,W. 27 Mei*29 Doss.Hó/I bericht dat de firma van Lankeren en Co. Arnhemscheweg 98 te Zeist in verband met het 4e door haar ingediende bouwplan van een dubbel woonhuis aan den Verl.Postweg ontheffing behoeft van art.8 der Bouwver ordening. vraagt machtiging de gemeenteterreinen aan den Wieksl.weg waarop 4 noodwoningen zijn gebouwd door den landmeter te doen opmeten. Voorzitter deelt mede dat de Wed.Wijnands is overge daan tot het bouwen van een dubbel huis Jaan den Postweg overeenkomstig de oorspron kelijk door B. en W. verleende vergunning. vraagt de beslissing van de vergadering omtrent de betaling van de ingezonden deels ratie groot f 60,- door J.J.Putman te Soes- terberg wegens aan de gemeente verleende diensten, terzake Openbare werken Directeur O.W. 2 Juli *29 no.Il8/l2 rapporteert dat 4 gegadigden hebben inge schreven naar de grasverpachting van het perceel weiland gelegen aan de Birkstraat. De meest biedende is H.Hagen Birkstr.^2 alhier voor de som van f 125,--» idem. Bestuur der Chr. Hoogere Burger school Alphen a/d Rij 26 Juni'29 bericht dat de kosten van verbetering van no.23/12 22 Juni'29 h een gedeelte Spoorstraat zullen bedragen f 1850,--. verzoekt uit billijkheids overwegingen aa den Raadeene bijdrage te verleenen uit a gemeentekas als aandeel in de kosten der exploitatie der school wegens bezoek van één leerlinge uit deze gemeente Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 409