X' X. BESLISSING. Je ontheffing wordt verleend onder voor' waarde, dat het op te richten gebouw moet worden geplaatst in de bestaande rooilijn van de gebouwen op de aan ween zijden gelegen perceelen, zooals ter plaatse door of van B. en zal worden uitgezet Besloten wordt: I. vergunningen te verleenen overeenkom stig de besluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt in de des betreffende registers no.347 van 1928 en de nrs J,11,13,14 en 16 van 1929» II.de vergunning te weigeren wat betref het verzoek van S.D. Idzerda Jr te Amersfoort op gronl dat het bouwplan niet voldoet aan aesthetische eischen (reg.no.9 van 1929). III.het verzoek met de daarbij behooren- de stukken van G.Kraaijenhage alhier (Ko.12 van het reg.) zal aan den Di recteur van Openb. .'erken worden terug gezonden met opdracht met den verzoe ker een onderhoud te hebben zooals door den Voorzitter met den Directeur is besproken, en daaromtrent van be richt te dienen. cjte Van het proces-verbaal van kasopneming per 15 Jan.I929 voorkomende in het [maandetatenboek wordt kennisgenomen. Alhoewel de Raad bij zijn besluit van 8 I si 1925 reeds heeft besloten een con- Btract met meergenoemde vennootschap aan §|te gaan,wordt besloten deze aangelegenhe nogmaals ter fine van bericht en raad in handen te stellen van den Veearts- Keurmeester dezer gemeente. Besloten wordt het gymnastieklokaal des Woensdagavonds van 6;2 - 8J2 uur beschik baar te stellen tegen eene vergoeding van f 1,25 per avond, onder voorwaarde dat de verantwoordelijke leider van die cursus zorgdraagt dat de eigen meubelen behoorlijk worden opgeborgen na afloop der bijeenkomst. Besloten wordt als lokalen aan te wijzen net gymnastieklokaal der o.l.school, KerkebuurtSoest en een lokaal der o.l. school te Soesterberg. Ld V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ix^al m/ 6j k /jé .1*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 40