BESLISSING. De vergunningen worden verleend overeen- I komstig de "besluiten hiernevens als .bijlagen gevoegd en geboekt in het des betreffend register ohder de nrs.l/86, 1/89 en I/90 De beslissing op het verzoek van H.van [os, Krommeweg 2 alhier ,no.2/30 wordt verdaagd Overeenkomstig het advies van den Direc teur O.W. wordt besloten ontheffing te verleenen.Door genoemde firma zal in het Wegenfonds gestort moeten worden een be- drag groot f 300»- t.w. f 256,- aanleg- kosten en f 44,- onderhoudskosten. De machtiging wordt verleend. (Besloten wordt het dossier te deponeeren Besloten wordt aan J.J.Putman te Soester berg te berichten dat in 1928 voorzoo ver is nagegaan kunnen worden,dat weinig diensten aan de gemeente behoefde bewe zen te worden, do:ch dat het college be- I reid is de declaratie te voldoen onder voorwaarden dat over 1929 en volgende jaren geen declaratie meer wordt inge bonden en dat eene eventueele opdracht van-jvege de gemeente wordt ingetrokken. Besloten wordt den Raad voor te stellen [bet besluit te nemen het gras te ver dachten tot 1 November a.s. aan H.Hagen ilhier voor f 125, In afwachting van het besluit van den Baad kan reeds aan Hagen voornoemd het gebruik van het gewas worden toegestaan. [Besloten wordt deze aangelegenheid voor lopig aan te houden. [Besloten wordt den Raad afwijzend te ad- Tiseeren,omreden dat de Gemeente niet [Wettelijk tot deze bijdrage verplicht is |en de kosten van het onderwijs dezer Ge beente reeds zoover zijn opgevoerd ,dat [onverplichte uitgaven* noodzakelijkerwij be achterwege moeten blijven. J'. <y r SLi. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 410