BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. J.Mets. Korte Brink- weg 27. Alhier. Ged.Staten. Utrecht. Comité van Actie tegen de vervui ling van de Lun- tersche "beek. Amersfoort. Arnhemscheweg 11 15 Juni*29 17 ^uni*29 2e Afd. no.145'1/ 83O. N.V. Amersfoort- 24 Juni'29 sche Rigwielfabr. Eijsink Amersfoort. N.V.Mij .tot Expli van Roerende en Onroerende goe deren. Dir.R.H. J.Rein- tjes. Soest. KORTE INHOUD. vraagt uitbreiding van de hoofdbuis der gasleiding in de Bosstraat ten behoeve van zijn nieuw gebouwd perceel. geven in verband met de klachten van S.vaJ Dijk ïïoorderweg 17 Alhier inzake veront reiniging van de sloot langs den ïï"oorder-| weg in overweging,in afwachting van totstandkoming van een rioleeringsplau, de rioleering in de Vredehofstr. niet te laten uitmonden in die sloot doch door te trekken naar de Praamgracht. motiveert het verzoek om eene bijdrage in| de kosten wegens het voeren van de actie tegen de vervuiling van de Luntersche Beek. zendt correspondentie met den Wethouder van Publieke Werken te Zeist om pogingen in het werk te stellen teneinde de exploi tatie van den dienst tot ledigen van beer-| putten weder ter hand te nemen. doet het verzoek de hem op te leggen beta ling voor trottoirbestrating voor de per- ceelen aan dé van Weedestraat te mogen betalen bij de ontvangst van het aan hem te verleenen bouwcrediet. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 411