m BESLISSING. uis der ehoeve van ÏÏ.vaJ veront- Noorder. van gsplaü, niet te .och. door Overeenkomstig het advies van den tech- hisch-anibtenaar wordt besloten adressant te berichten, dat hij op uitbreiding der hoofdleiding kan rekenen wanneer hij 55O,- zonder eenige restitutie in de kas van het gasbedrijf stort. Besloten wordt het advies van den Diree- ir 0.?/. in te winnen. jdrage in de actie irsche ithouder logingen .e exploi- van beer- ;gen bèta- - de per- i mogen aan hem )oor de vergadering wordt het besluit genomen aan het comité te berichten dat, aar het gemeentebestuur nimmer werd uitgenoodigd aan de actie deel te nemen, ie vergadering geen vrijheid kan vinden in de gemaakte kosten bij te dragen. In dien verdere actie noodig is kan voor de toekomst zoo noodig eene nadere beslis sing worden genomen. Het advies van den Wethouder O.W. wordt gevraagd Sesloten wordt aan nevenvermelde Vennoot schap te berichten le.dat zal moeten worden overgelegd eene afdoende verklaring met volmacht tot overdracht,waaruit blijkt dat den ei genaar of eigenaren aan de Gemeente kosteloos afstaat of staan^ter breedte van ongeveer S en ter lengte van 40,20 M. n.1. de volle breedte van het perceel sectie H. no. 4986, teneinde deze grond te bestemmen voor trottoiraanleg. pe.dat binnen 14 dagen na inlevering der onder le bedoelde verklaring als bij drage in de kosten voor trottoir-aan leg in de gemeentekas zal moeten wor den gestort 40.20 x f 18,- is f 723,6C Aan adressante tevens mede te deelen •at B. en W. bereid zijn ontheffing te 'srleenen van art.14 der bouwverordening R Tergunning te verleenen tot den bouw n de aangevraagde winkelhuizen wan eer de s chenki ag van grond en de daaraan eroonden betaling van het aan te leggen irottoir als hierboven bedoeld dienovei e^omstig is tot stand gekomen. 1^ een strook grond Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 412