tl' tl e Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. X. De Voorzitter stelt voor den Raad ter vaststelling aan te "bieden besluiten tot wijziging van de gemeentebegrooting 1929, grondbedrijfsbe. grooting 1929 en gasbedrijfsbegrooting I92I (uitvoering overeenkomst 5.V,Nooit gedacht! en toch verkregen) Utrechtsch Prov. Brandweerbond Utrecht. Directeur-Generaa van de Volksge zondheid. j^jh- De Voorzitter zendt een wedstrijdreglement voor het or- ganiseeren van wedstrijden onder brandweer! korpsen met verzoek opgave tot deelneming te willen zenden. 1 7 Junir29 deelt mede dat met de geschatte huren der jwoningen Ons Belang genoegen kan worden nomen. Het schrijven komt de vergadering niet duj delijk voor zoodat het wenschelijk is nadere inlichtingen te vragen. brengt ter sprake de plannen der VereenigiiJ tot bevordering van vreemdelïS^fS»Soest Vooruit" alhier om ter gelegenheid van het feit, dat dl e gemeente Soest haar 9OO jarig bestaan viert eenige feestelijkheéea te verbinden. Spreker is van meening dat wanneer déze plannen tot uitvoering komen, het wel aan te bevelen was dat van gei tewege aan die dagen van feestviering eene| officieele gedenkdag werd verbonden uit gaande van het gemeentebestuurHij noemt daarbij eenige voorloopige plannen,als klokluiden, kerkdiensten het houden eenel lezing, eene officieele bijeenkomst gemef schappelijke lunch voor genoodigden .con certen en illuminatie. «J 3 3 CP O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 413