y 'juicht BESLISSING. ;1^fr,a^n Ifordt besloten. van de Lrijfsbe. oting I92I t gedacht! |Het schrijven zal om advies gezonden worc. |aar de brandweerkorpsen. |Besloten wordt den Directeur-Generaal te jerzoeken te willen mededeelen of het de |bedoeling is, dat de door B. en W. be zaaide huren door hem zijn goedgekeurd, lan wel de huren, zooals die door de j Commissie uit de ingezetenen zijn geschat De vergadering kan zich in beginsel met het denkbeeld van den Voorzitter wel vereenigen er geeft in overweging aan het (programma een receptie te verbinden, fan den Voorzitter wordt ten aanzien hier lan t.z.t. meer uitgewerkte plannen inge- icht. en Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J /oo AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 414