BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem. Secretaris. Commissie legger op de wegen. Voorzitter Ged.Staten. Utrecht. Juli129 He Afd. 1279- Voorzitter Vereeniging van Rijwielpaden Gooi en Eemland. Directeur 0.Ï7. K.V.American Pe- 28 Juni'29 troleum Company. s-Gravenhage. 4 Juli'29 5 Juli'29 Juli'29 ko.164/5 KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan de voljaars kohieren Schoolgelden voor 1929t.w. Openbarelagere scholen f 3772,05 Bijzondere lagere scholen 99O772 U.L.O. Scholen 1655. Totaal f15345,76 zendt een ontwerp legger der wegen met een 3~tal bijbehoorende kaarten. stelt voor te besluiten dat de dfebet-rerj verschuldigd door de woningbouwvereeni- gingen over het 2ekwartaal 1929 vast te stellen op 7%. verzoeken in verband met het bepaalde in art.18 2e lid der Drankwet voor IJl Juli a.s. te willen berichten of een vcofl stel als bedoeld in het le lid van ge noemd wetsartikel voor een deel Uwer Ge-i meente wordt gewenscht en zoo ja, voor welk gedeelte en op welke gronden. e lijst' stelt voor opnieuw vast te stellen de H dragen w, lijsten van vaste ondersteuningen overeep kcmstig de bijlagen hiernevens gevoegd. verzoekt subsidie van f 100,- voor het komende jaar 193^* vereenigt zich met de voorwaarden samen gesteld om te verbinden aan hinderwet vergunningen te verleenen bij de oprich ting van petroleumbewaarplaatsen. vraagt vergunning tot het plaatsen van een tweede ketel voor opslag van bezine in den gemeentegrond voor het perceel kad.bekend alhier in sectie H.no.4872 legen aan de v.We edestraat overeenkomst^ de bijgevoegde teekening. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 417