BESLISSING. iljaars- }t.w, 5772,05 W.72 l6ü, ?3*5 ;gen met 1. dbbet-rerl vvereeni- vast te epaalde b voor 15 jf een vco| van ge- L Uwer Ge«| ja, voor ien. De kohieren worden vastgesteld,tot de toedragen hierneven vermeld en worden invorderbaar verklaard in 4 termijnen vervallende 3O Sept.,31 Oct.,30 ÏÏbv. en 31 Dec.1929* [Besloten wordt aan de voorschriften voor het vaststellen van den legger ver- Ier uitvoering te geven. Wordt besloten. [Besloten wordt de Ged.Staten het gedo- cumenteerd schrijven te richten als in ontwerp hiernevens gevoegd waarbij verzocht wordt het gedeelte Soesterberg .uit te sluiten.van splitsing in tap- en sli j tvergunning Je lijsten en de daarop voorkomende be- Llen de 1: dragen worden opnieuw vastgesteld. jen 0 vereelt gevoegd. Het adres zal den Raad worden aangebo- toot het I den met advies het te behandelen bij de begrooting. Besloten wordt in den vervolge bij het len samen*^fcfgeven van kin(ierwe-tvergunningeh de iderwet- B voorwaarden te verbinden, ie oprioh*.™- en. is en van m bezine oerceel 10.4872 g*| :eenkomsti| Besloten wordt de vergunning tot weder opzeggens toe te verleenen overeenkom stig het gelijksoortig besluit van 21 Sept. 1926,no.5-3-38, 3e Afd. onder ge- Lhoudenheid, dat ter verzekering van het eigendom der gemeente voor het inge- bruik nemen van den grond f 5»" Per J*aai als recongnitie verschuldigd is. Alle iosten van aanleg eh der pompleiding en het weder in goeden staat brengen het trottoir zijn voor rekening van ide vergunninghoudster, terwijl alle [Werken moeten geschieden in overleg met jden Directeur van O.W. v/WÈ. \^V nS k Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i/ «zv -Ja Z y - 20-3 1/ C\X(kjtsX-m,. -*r -f'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 418