y. <v B B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. dVi. Sof. SbL doi. M. Aanduiding van den afzender. J»C.Koelink. Talmalaan 15« Soest. H.P.I. J.Adam. Hieuwesteeg. Soest. Gemeentebestuur De Bilt. 27 Juni29 Hoofd der O.L. School Beetzlaan 3 Juli129 5 ^uli'29 E.van t Klooster Molenstraat 48 A .v.d.Deijssel Kerkpad Z.Z.56. 25 Juni'29 Arnhemsche Wa terleiding Mij. <fö De Burgemeester 3 Juli 29 KORTE INHOUD. zendt declaratie groot f 73*35 als aandeel! der gemeente in de kosten van aankoop van een apparaat van ontdooiing van waterlei- dingen. vraagt ontheffing van verschuldigde "be lasting Publieke Vermakelijkheden wegens niet doorgaan van een aangekondigde Pu blieke vermakelijkheid. deelt mede het wenschelijk te vinden een commissie te vormen ter beraming van plan-1 nen tot invoering van schooltandverzorging] in verschillende gemeenten, met verzoek een lid aan te wijzen. deelt mede voornemens te zijn een school reis te ondernemen en vraagt beschikbaar stelling van het aandeel in het bedrag, voorkomende op de gemeente Begrooting I929J vragen vergunning tot het met voertuigen b| rijden van het Kerkpad JST.Z. en Z.Z. bericht bereid te zijn toestemming te ver- leenen tot het plaatsen van de watermeters] in de woningen, indien de woningen niet verder dan 10 M. van den openbaren weg verwijderd liggen. vraagt in verband met een door hem ont vangen circulaire van het Hoofdbestuur van het Hed. Roode Kruis of het bezwaar ontmoet,dat op een nader te bepalen datufl ten bate dier instelling een openbare col lecte wordt gehouden. 3 02 *0 3». Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 419