r i f S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Dir. Tan Openbare erken. H.Manné en J.tf. v.d.^raats. beiden te Soest. J-TSchaap Jr, Soest /.C.Tensen H.Hagedoorn, Soest. Swager Soest 19 Jan.'29 adviseert het ontv/erp rioleeringspkan van het te bouwen slachthuis alhier, ter controle in handen te stellen van den Inspecteur van «TaterBodem, en -oucht in diij district of van den -directeur van het Rijksbureau tot reiniging van afvalwater te -Oen -daag. 22 Jan.'29 en Jan.'29 17 Jan.29 17 Jan.'29 27 -dec. 28 de Commissie tot ;17 Jan.129 .«rering van School- no.1. verzuim Soest. J.Klaassen Vredehofstr.3a, Soest 28 ilov.1 28 KORTE INHOUD. vragen ieder voor zich de beschikking ovei nog vrijstaande semi-permanente woningen, aan den Jielsl.weg. zendt jaarverslag over 1929» en geeft kennis van de herbenoeming tot Voorzitter den Heer J.H.A.Rupert en tot Secretaris den heer G.H.Veenstra. klaagt over denslechtentoestand van de woning Vredehofstraat 3a* De Directeur van Openb. .'erken rapporteert dat de woning niet voor bewoning geschikt is. doet het verzoek hem op de lijst van leve ranciers van bloem en potplanten te willeiil plaatsen. zenden afstandsverklaringen van gronden welke de Gemeente in schenking worden aanJ geboden voor den aanleg en verbreeding van den Eigendomweg. deelt mede de voorwaarden, verbonden aan denhem verleenden uitweg in de 'forenstrart nimmer te hebben aanvaard (besluit van B. en van 15 Hei 1928, le afd. no. 26-2-51) en niet bereid is tot betaling van de gestelde recognitie ad f 1,- per jaar. De Directeur van C. rapporteert dd.17 Jan.1929, doss. 3^/1 JaT Tan gemeenh wege aan den uitweg geen kosten zijn ge maakt doch dat bij opheffing van den uitweg de rollaag langs de straat zal moeten worden opgehaald, hetgeen een uit gaaf zal vergen van f 7,5^. V 3 C CR 'O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 41