w. kM V) tfu? BESLISSING. Ls aandeelBsesioten wordt de declaratie te voldoen ïkoop van 1/3 van f 216,05 zijnde f 72,02. vaterlei- ;de be- 1 wegens ;de Pu iden een van plan- rerzorgingl rerzoek 1 school- ;hikbaar- jedrag, iting 19291 ïrtuigen ,Z. ig te ver-I itermetersj m niet iren weg ;m ont- 5stuur jezwaar Len da tuit ïbare col [Besloten wordt de ontheffing te ver- Ileenen. [Besloten wordt den 'Wethouder van Onder- Iwijs als lid der Commissie aan te wijzen [De plannen van het hoofd der school worden goedgekeurd. Tevens wordt beslo ten het op de begrooting uitgetrokken roedrag te verd'eelen in verhouding tot 'het op de scholen aanwezige aantal leer lingen. )e vergunningen worden onder de gebrui kelijke voorwaarden verleend. [.Besloten wordt een en ander te publi- ceeren. De Burgemeester zal nader over joegen welke maatregelen te nemen zijn tot opruiming van meterputten, welke voor het publiek in verband met de lig ging gevaarlijk zijn. [De collecte zal niet worden gestuit. 7 V AANMERKINGEN. 1/ c /J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cd cLejt£*+±* clA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 420