S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. tfll. Minister van Def er.sie. W.A.L.Couturier. Soesterberg. G\\. I'S. iSm Ver.v.Hed.Ge meenten. Diaconie N.H. Gemeente C.van Es. Schrikslaan 43 Soest. 2 Juli'29 le Afd. no.2l6. KORTE INHOUD. verzoekt met den meesten aandrang terug te komen op het besluit tot plaatsing van het woonwagenkamp aan de Banningstraat. 5 Juli'29 4 Juli'29 vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet |Dc vergun tot oprichting van een banketbakkerij in lltig de b het perceel Batenburglaan 15 Had gem.Soest||gen gevoe jsectie E. no.l652 vraagt subsidie ten behoeve van het fonds voor d e normalisatie. bericht dat 5 van d.e 7 kinderen A.Bakker het kinderhuis te Amersfoort hebben ver laten, doch dat 2 kinderen nog verdere verpleging behoeven. De gemeente betaalde voor de 7 kinderen 1/3 der kosten en nu verzoekt de Diaconie voor de verpleging der 2 kinderen de helft der kosten bij te dragen. verzoekt van gemeentewege bij te dragen in de kosten van verpleging van zijn echt- genoote in het Krankzinnigengesticht. Voorzitter Eed.Herv.Diaconie 5 Juli*29 stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot vaststelling der vergoeding art.101 Lager Onderwijs over 1924 van het bestuur der Vereeniging voor Chr. lager en u.l.o. te Soesterberg bericht f 4,- onderstand te verleenen aan het gezin H.Kleijn. <y 3 C CR "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 421