B E S L I S S I N G. terug ifcesloten wordt den Minister te berichten ;sing van 'Ijdat het Dagelijksch Bestuur voldoende itraat. Bewerkt heeft aan de verhindering tot ïlaatsing van het woonwagenkamp aan de Janningstraat, doch dat de Raad dit ab- fcoluut gewild heeft.Alleen de Kroon kan jet besluit van den Raad vernietigen*, ïlit antwoord zal vergezeld moeten gaan ran alle voordrachten van B. en W. aan [den Raad en de besluiten alsmede de [desbetreffende notulen. iderwet |De vergunning wordt verleend overeenkom- :erij in Btig de besluiten hiernevens als bijla- gem.Soestllgen gevoegd en geboekt onder no. 283. Let fonds l. Bakker >en ver- jrdere betaalde l en nu >leging sn bij te dragen ;ijn echt- ,cht. gesloten wordt aan de Vereeniging te be richten dat voorloopig tot het verleenen lan subsidie moet worden afgezien. Besloten wordt de bijdrage van 1/3 der kosten ook ten opzichte van de 2 kinderen e handhaven. .ing aar ïlling der is over ring voor ;rg jenen aan angezien de gemeente de verpleging van e krankzinnige reeds bevorderde en daar- tede aansprakelijk is voor de kosten, al- hans voor de eerste 3 maanden, zal aan lüressant worden medegedeeld dat het lollege heeft besloten genoegen te nemen Kt eene bijdrage in de gemeentekas tot ten bedrag gelijk aan 2/3 der totaal ferplegingskosten per jaar. 'ordt besloten. Nloten wordt van gemeentewege aan de daconie ten behoeve van dit gezin f3»' '6r week uit te keeren. ts,. ^7 jv hib. <1 V'\J 1/0. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I* 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 422