e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. "Voorzitter (?uP. Idem. Idem. KORTE INHOUD. vraagt het oordeel van de vergadering omtrent invoering van het instituut schooij heidscommissie. "brengt in bespreking de regeling in den gang van zaken tenopzichte van de gelde lijke administratie welke vanaf 1 Juli J.l. gevoerd wordt door een speciaal daarj voor aangewezen ambtenaar. J .Eiber sp, ;e deelt mede met den ambtenaar^te zijn over| gekomen dat hij bij wijze van overwerk de schoolgeldkohieren 1929 zou vervaardig voor een vergoeding van f 40,-. w 3 C CD Dagteekening en volgnummer. Öl)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 423