"tu- 4 BESLISSING. De vergadering kan met de invoering ziek wel vereenigen wanneer daarvoor een goede regeling is te treffen. Besloten wordt dienaangaande een onder- oek in te stellen "bij andere gemeenten Het resultaat der besprekingen waaraan de Directeur O.W. deelneemt is vastge legd in een afzonderlijk bescheiden letwelk hiernevens als bijlagen is ge voegd. Besloten wordt de vergoeding ad f 40,- Lt te betalen. i V/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 424